REGULAMIN CMENTARZA 

Parafii św. Michała Archanioła w Siedlimowie i Jeziorach Wielkich

 

Na podstawie art. 2 i art. 45 ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. nr 29 poz. 1542 z późn. zm./ w związku z art. 8 ust. 3 art. 23 i art. 24 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. /Dz. U. nr 51 poz. 318/ stanowi się, co następuje:

§ 1

Cmentarzem w Siedlimowie i Jeziorach Wielkich administruje Proboszcz Parafii św. Michała Archanioła w Siedlimowie.

§ 2

Cmentarz grzebalny jest miejscem poświęconym. To miejsce ciszy i modlitwy. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.

§ 3

Na cmentarzu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. /Dz. U. nr 48 poz. 284/ urządza się:

a. groby ziemne – dół w ziemi, do którego się składa trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje ziemią;

b. groby murowane – dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę;

c. groby rodzinne /grobowce/ – grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn;

d. groby ziemne dla dzieci – dół w ziemi, do którego się składa trumnę ze zwłokami dzieci do lat 6.

§ 4

Na cmentarzu stosuje się opłaty:

a. za miejsca grzebalne

b. za czynności terenowo prawne od nowych mogił;

c. za postawienie nowego pomnika

d. za zarezerwowanie miejsca na grób

§ 5

1. Opłaty za miejsca grzebalne wymienione w § 3 wnosi się na okres 20 lat w ustalonej kwocie a zamieszczonej w aneksie.

2. Opłaty nie podlegają zwrotowi.

3. W przypadku dochowania do istniejącego grobu lub miejsca rezerwowego pobiera się opłatę uzupełniającą do pełnych 20 lat.

4. Przedłużenie umowy na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty 20-letniej (w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty).

5. Opóźnienie we wniesieniu kolejnej opłaty 20-letniej nie może przekroczyć 1-go roku.

6. W przypadku nie uiszczenia opłaty 20-letniej w terminach określonych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu grób kwalifikuje się do likwidacji, co jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. O cmentarzach i chowaniu zmarłych – Dz. U. 1959 Nr 11 poz. 62).

7. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie na co najmniej 3 miesiące przed terminem jego likwidacji. Bądź zawiadomieniem listownym osób zainteresowanych.

8. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

§ 6

1. Grób ziemny zwykły nie może być użyty do ponownego pochowania w nim zwłok przed upływem 20 lat.

2. Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego, spoczywającego w tym grobie. W pierwszej kolejności pozostały małżonek lub małżonka, dzieci, dalsi krewni.

3. Dysponentem nowo wybudowanego grobu rodzinnego (grobowca), przeznaczonego do pochowania więcej niż jednej osoby, jest osoba, która poniosła nakłady na jego wybudowanie i uiściła należną opłatę cmentarną.

§ 7

1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

a. na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
b. na zarządzenie prokuratora lub sądu.
c. na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie przeznaczenia terenu cmentarnego na inny cel, z zachowaniem stosownych przepisów prawa kościelnego i państwowego.

2. Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna zasadniczo od 16 października do 15 kwietnia i przeprowadzana winna być we wczesnych godzinach rannych.

3. O zamierzonej ekshumacji należy zawiadomić powiatowego inspektora sanitarnego, który wykonuje nadzór nad ekshumacją. Inspektor sanitarny może dopuścić dokonanie ekshumacji w innym czasie niż wskazany powyżej.

4. Ekshumacja zwłok i szczątków nie może odbywać się bez wiedzy zarządzającego cmentarzem, który otrzyma wcześniej stosowną decyzję i pozwolenie kompetentnego organu na piśmie.

5. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne (wg wykazu ustalonego przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej) nie mogą być ekshumowane przed upływem 2. lat od dnia zgonu (nie dotyczy to zarządzenia prokuratora lub sądu).

6. Wraz z dokonaniem ekshumacji następuje utrata prawa do dotychczasowego miejsca pochówku bez zwrotu ze strony parafii pokładanego lub prolongaty za 20-letni okres, który jeszcze nie upłynął od dnia dokonania wpłaty.

§ 8

Miejsca rezerwowe, przeznaczone do pochowania zwłok określonej osoby, w przypadku pochowania jej w innym grobie, przechodzą do dyspozycji zarządcy cmentarza, bez względu na uiszczoną opłatę.

§ 9

Pochówki może wykonywać tylko ta osoba lub firma, która uzyskała zgodę zarządcy cmentarza.

§ 10

Załatwianie spraw związanych z działalnością cmentarza lub pracami wykonywanymi na cmentarzu odbywa się w biurze parafialnym.

 § 11

Należy uzyskać zgodę Administratora Cmentarza na:

a. postawienie lub wymianę każdego nagrobka, (należy pobrać: Wniosek o zgodę na ustawienie lub wymianę nagrobka oraz Oświadczenie wykonawcy nagrobka),
b. wjazd pojazdów mechanicznych na teren cmentarza,
c. montowanie ławek,
d. sadzenie drzew i krzewów przy grobach i układanie kostki brukowej przy grobach.

§ 12

Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu przez osobę zainteresowaną wymaganych dokumentów, w tym przede wszystkim odpisu karty zgonu.

§ 13

1. Wszelkie prace remontowo-budowlane np.: wymiana pomników, remont już istniejących, wylewanie lub układanie chodniczków na cmentarzu mogą być prowadzone tylko w dni powszednie.

2. Na wszystkie w/w prace wykonawcy powinni mieć pozwolenie wydane przez Ks. Proboszcza. Wymagane jest przedstawienie szkicu nowego pomnika (w 2 egzemplarzach), z podaniem jego wymiarów oraz treści napisu, który zostanie na nim umieszczony.

3. Prace prowadzone bez zezwolenia uważane są za nielegalne.

4. Elementy starego pomnika należy na własny koszt usunąć z cmentarza. Zabrania się wrzucania tych elementów do cmentarnego śmietnika, bądź ich porzucenia na terenie cmentarza lub przy cmentarzu.

§ 14

1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

a. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;
b. wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone;
c. wprowadzania zwierząt;
d. samowolnego usuwania krzewów bądź drzew.
e. palenia papierosów

2. Na terenie cmentarza zakazuje się, bez uprzedniego zgłoszenia w biurze parafialnym i uzyskania zgody zarządcy cmentarza, dokonywania następujących czynności:

a. prac kamieniarskich i budowlanych;
b. wjeżdżania pojazdami mechanicznymi;
c. prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej;
d. ustawiania ławek, ogrodzeń;
e. samowolnego sadzenia drzew i krzewów;
f. przenoszenia, niszczenia lub zabierania z cmentarza wszelkich elementów jego wystroju (np. elementów nagrobków, kwiatów, sprzętu do pielęgnacji cmentarza itp.).

§ 15

W wypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu zarządcy cmentarza służą uprawnienia, wynikające z przepisów regulujących poszczególne rodzaje naruszeń.

§ 16

Skargi i wnioski można kierować do zarządcy cmentarza.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. O cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 23, poz. 295 z późn. zm.).

§ 18

Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej parafii oraz jest do wglądu w biurze parafialnym.

§ 19

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Zarządca Cmentarza Parafii św. Michała Archanioła

w Siedlimowie i Jeziorach Wielkich

Ks. Jacek Pawlak

Proboszcz

 

ANEKS DO REGULAMINU CMENTARZA
Parafii św. Michała Archanioła Siedlimowie i Jeziorach Wielkich

I. OPŁATY

1. Opłaty za miejsca grzebalne tzw. pokładne wymienione w § 3 wnosi się na okres 20 lat w ustalonej kwocie:

a. za groby ziemne – dół w ziemi, do którego się składa trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje ziemią – 300 zł

b. za groby murowane – dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się jedną trumnę ze zwłokami lub urnę – 500 zł.

c. za groby rodzinne /grobowce/ – grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn – 500 zł.

d. groby ziemne dla dzieci – dół w ziemi, do którego się składa trumnę ze zwłokami dzieci do lat 6 – 150 zł.

 

2. Opłaty za ustawienie nowego lub wymianę starego nagrobka wynosi 10% wartości postawionego pomnika.

3. Opłata za czynności terenowo prawne od nowych mogił:

a. prawo do mogiły pojedyńczej ziemnej – 300 zł;

b. prawo do mogiły podwójnej ziemnej – 600 zł;

c. prawo do wybudowania grobu murowanego na jedną trumną – 1500 zł;

d. prawo do wybudowania grobowca przeznaczonego do składania dwóch lub więcej trumien – 1500 zł.

 

II. WNIOSEK O ZGODĘ NA USTAWIENIE LUB WYMIANĘ NAGROBKA

 

SIEDLIMOWO, dnia ................................................


WNIOSEK O ZGODĘ NA USTAWIENIE / WYMIANĘ NAGROBKA*


Proszę o zezwolenie na ustawienie / wymianę nagrobka zgodnie z załączonym projektem dla:

Śp. .....................................................................................................
ur. .....................................................................
zm. .....................................................................

Pochowanego na miejscowym cmentarzu parafialnym w Siedlimowie / Jeziorach Wielkich*. Wykonawcą ustawienia / wymiany* nagrobka będzie:

.................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Nazwa i adres siedziby wykonawcy


Ponadto oświadczam, że jestem uprawnionym do dysponowania grobem i zobowiązuję się do usunięcia betonowych pozostałości po ustawieniu lub do usunięcie starych elementów po jego wymianie.

Przyjmuję także do wiadomości, że ustawienie nagrobka niezgodnego z niniejszym pozwoleniem spowoduje unieważnienie zgody i demontaż nagrobka na koszt zamawiającego.

Zarząd Cmentarza nie bierze odpowiedzialności za kradzież lub dewastację nagrobków. Nagrobek można ubezpieczyć we własnym zakresie od kradzieży i dewastacji w firmie ubezpieczeniowej.


...............................................................................
Czytelny podpis

 

 

Wyrażam zgodę na postawienie nagrobka dla śp. ................................................................... według ustalonego projektu.

 

..............................................................................

podpis proboszcza i pieczęć parafii


III. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY NAGROGKU

 

SIEDLIMOWO, dnia .......................................

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY NAGROGKU

 

Niniejszym jako wykonawca zobowiązuję się:

1. Do wykonania nagrobku według projektu zatwierdzonego przez Zarządcę Cmentarza.

2. Do zgłoszenia terminu rozpoczęcia prac oraz ich zakończenia, a także do uczestniczenia wraz z Zarządcą Cmentarza w odbiorze technicznym.

3. Do zgłoszenia Zarządcy Cmentarza zauważonych uszkodzeń grobów sąsiednich przed rozpoczęciem wykonania zlecenia ustawienia / wymiany * nagrobka.

4. Do korekty wszelkich prac wykonanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem.

5. Do naprawienia szkód powstałych na cmentarzu podczas stawiania nagrobka lub wobec osób trzecich w trakcie realizacji zlecenia.
Przyjmuję do wiadomości, że niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku zgłoszenia zakończenia prac i uczestniczenia w odbiorze technicznym może skutkować zakazem realizacji innych zleceń na terenie cmentarza parafialnego oraz powstaniem odpowiedzialności na zasadach przewidzianych przepisami prawa cywilnego.

 

......................................................................
podpis i pieczęć wykonawcy

 

 

Załączniki:

1. Rysunek nagrobka.

 

III . ODBIÓR TECHNICZNY

 

SIEDLIMOWO, dnia ............................

 

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO

 

W dniu ........................ dokonano odbioru technicznego wykonania nagrobka wg w/w zlecenia. Zlecenie wykonano (nie)* zgodnie z zatwierdzonym projektem. Uwagi:
........................................................................................................................... .........................................................................................................................

 

 

 

.............................................................                                                                                                           

podpis i pieczątka wykonawcy

 

 

 

 ...............................................................
  podpis ks. proboszcza i pieczęć parafii