Parafia w Siedlimowie
Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Michała Archanioła w Siedlimowie

Msze święte niedzielne:

Siedlimowo

8.00, 12.00

Jeziora Wielkie

10.00

30. minut przed każdą Mszą okazja do spowiedzi

Kancelaria parafialna czynna:

zawsze po Mszy św. wieczornej

Kościół Siedlimowo
Kościół Parafialny pw. św. Michała Archanioła w Siedlimowie
Kościół Jeziora Wielkie
Kościół Filialny pw. NMP Królowej Polski w Jeziorach Wielkich
Kościół Siedlimowo
Kościół Parafialny pw. św. Michała Archanioła w Siedlimowie
Kościół Jeziora Wielkie
Kościół Filialny pw. NMP Królowej Polski w Jeziorach Wielkich

Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Michała Archanioła
Siedlimowo 7
88-324 JEZIORA WIELKIE

Proboszcz Ks. Jacek Pawlak
parafiasiedlimowo@interia.pl

konto: 33 8159 0003 2002 0014 3026 0001

tel. (52) 31-87-258

kom.  781-20-20-91

 

Zasady zagospodarowania otoczenia grobów na cmentarzu Parafialnym w Siedlimowie i Jeziorach Wielkich.

Drodzy Parafianie,

Z przykrością informujemy o konieczności wprowadzenia nowych zasad zagospodarowania otoczenia grobów na Cmentarzu Parafialnym w Siedlimowie i Jeziorach Wielkich. Pragniemy podkreślić, że ta decyzja została podjęta w związku z ciągłym łamaniem regulaminu cmentarza oraz zasad zaufania w kontekście budowy i ustawiania pomników nagrobnych, kostek brukowych oraz kamieni wokół grobów.

Niestety, zdarzają się sytuacje, w których pomniki oraz elementy kostki brukowej wykraczają poza wyznaczone obszary grobów. To stwarza potencjalne zagrożenie dla osób spacerujących po terenie cmentarza. Ciągłe skargi oraz nieporozumienia związane z tą kwestią, a także niedoszły wypadek przechodnia obok nowo zbudowanego pomnika i kostki brukowej, skłoniły nas do podjęcia działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na terenie cmentarza.

Zgodnie z naszym regulaminem i za zgodą proboszcza, który może wyrazić zgodę na budowę i ustawienie pomników nagrobnych, kostek brukowych lub kamieni wokół grobów, chcielibyśmy poinformować, że od teraz obowiązują następujące zasady:

 1. Wszelkie prace związane z budową i ustawianiem pomników nagrobnych muszą być ściśle zgodne z wytycznymi i zatwierdzeniem udzielonym przez proboszcza jako administratora cmentarza.
 2. Przejścia między grobami mogą być zagospodarowane wyłącznie za zgodą zarządcy cmentarza oraz na warunkach określonych w § 13 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków. Nie pozwala się zatem na zabudowanie terenu wokół grobu zajmującego szerokość przejścia (odstępu) między sąsiednimi grobami.
 3. Zagospodarowanie otoczenia grobu bez zgody zarządcy cmentarza jest objęte dyspozycją i karą art. 222 § 2 kodeksu cywilnego, stanowiącego, że przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób, aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. Roszczenie takie nie ulega przedawnieniu, jeżeli dotyczy nieruchomości jaką jest również cmentarz (art. 223 § 1 k.c.).
 4. Zarządca cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia zagospodarowanego otoczenia grobu, które powstały z przyczyn niezależnych od zarządcy, w szczególności niezgodne z wcześniejszymi ustaleniami w projekcie i pozwoleniu. Nie odpowiada za uszkodzenia będące następstwem zdarzeń losowych – zjawisk atmosferycznych i awarii wodociągowych oraz za uszkodzenia spowodowane zapadnięciem się ziemi wokół grobu, niezależnie od przyczyny ich powstania. Za szkody (uszkodzenia zagospodarowanego otoczenia grobu) odpowiedzialność ponosi podmiot, który wyrządził szkodę ze swojej winy.
 5. Podanie z projektem zagospodarowania otoczenia grobu wraz z oświadczeniem, stanowiącym integralną część podania, składa dysponent grobu. Podanie składa się w kancelarii parafialnej, co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym przez wykonawcę terminem rozpoczęcia zagospodarowania. Termin wykonania zagospodarowania wyznaczany (uzgadniany) jest w dniu złożenia projektu. Kamieniarz za ustawienie niezgodne z projektem pomnika ponosi odpowiedzialność zgodnie z kodeksem prawa cywilnego i zobowiązany zostanie do przywrócenia terenu i stanu zgodnego z prawem i stanem poprzednim (art. 222 § 2 kodeksu cywilnego).
 6. Za ustawienie pomnika pobierana jest opłata w wysokości ustalonej w cenniku usług cmentarnych. Opłatę wnosi się przed przystąpieniem do wykonania zagospodarowania i ustawienia nagrobku, tzn. w momencie podpisywania projektu ustawienia pomnika i zagospodarowania otoczenia grobu.
 7. Przy grobie położonym na skraju kwatery, jeżeli pozwalają na to warunki terenowe, dopuszcza się za specjalna zgodą zagospodarowanie dodatkowej powierzchni gruntu, przylegającej do otoczenia grobu.
 8. Po zakończeniu robót związanych z zagospodarowaniem otoczenia grobu sporządzany jest protokół odbioru nagrobka i zagospodarowania.
 9. Dysponent grobu jest zobowiązany do bezzwłocznego usunięcia całości lub części zagospodarowania otoczenia grobu na żądanie zarządcy cmentarza, kiedy zarządca uzna naruszenie projektu. W razie niezastosowania się przez dysponenta grobu do żądania usunięcia całości bądź części zagospodarowania otoczenia grobu, (kostki brukowej, nielegalnych ławek czy usypanych kamieni) zarządca cmentarza może je usunąć na koszt dysponenta, czyli rodziny.
 10. Zabrania się użycia do zagospodarowania otoczenia grobów kostki brukowej, płyt i płytek szlifowanych, gładzonych, polerowanych bądź szkliwionych oraz usypywania kamieni. Zgodnie z Ustawą „O cmentarzach i chowaniu zmarłych” z dnia 31 stycznia 1959 roku (Dz. U. z 2000 r., nr 23, poz. 295 z późn. zmianami) teren wokół grobu nie należy do rodziny pochowanej osoby lecz cmentarza. Wielkości grobów i pomników jasno określa w/w ustawa i określone zostały w Regulaminie Cmentarza.
 11. Nie dopuszcza się wylewania wokół grobów ław betonowych lub fundamentów. Zabrania się ustawiania balustrad, krat, ogrodzeń, donic i innych podobnych elementów oraz sadzenia drzew i krzewów w otoczeniu grobu.
 12. Powierzchnia wykonanego zagospodarowania otoczenia grobu winna być płaska (bez progów, schodków, uskoków), zrównana z poziomem otoczenia sąsiadujących grobów i przejść między grobami, z jednoczesnym zachowaniem łatwo dostrzegalnego rozgraniczenia obrysu grobu od jego otoczenia.

Wprowadzenie tych zasad ma na celu zachowanie porządku i bezpieczeństwa na cmentarzu oraz uniknięcie sytuacji, które mogłyby zaszkodzić innym parafianom. Jednocześnie apelujemy o wzajemne zrozumienie i poszanowanie dla potrzeb innych rodzin korzystających z cmentarza. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z nowymi zasadami zagospodarowania otoczenia grobów oraz ustawienia nowych pomników, zachęcamy do skonsultowania się z prawnikiem lub skontaktowania się z kancelarią parafialną.

 

CMENTARZ W SIEDLIMOWIE I JEZIORA WIELKIE

– INWENTARYZACJA I PRZEPISY PRAWNE

 

W związku z tym, iż w naszej parafii dokonaliśmy inwentaryzacji cmentarza parafialnego w Siedlimowie i Jeziorach Wielkich podajemy do wiadomości kilka ważnych przepisów Polskiego Kodeksu Prawa Cywilnego i Rozporządzenia Ministra infrastruktury dotyczących pochówków i zasad obowiązujących na naszych cmentarzach. Zauważa się w ostatnich latach nagminne łamanie tych zasad i przepisów, które jak podaje Ustawa „O cmentarzach i chowaniu zmarłych” z dnia 31 stycznia 1959 roku (Dz. U. z 2000 r., nr 23, poz. 295 z późn. zm.), jak również Regulamin Cmentarza Wyznaniowego Parafii Św. Michała Archanioła w Siedlimowie i Jeziorach Wielkich obowiązują nas wszystkich.

Co do zasady prawo do grobu/grobowca przysługuje osobie, która zawarła umowę z zarządcą cmentarza na pochówek w danym miejscu. Posiadanie prawa do grobu wiąże się także z opłatami administracyjnymi na jego utrzymanie. Każdy grób musi w księdze cmentarnej posiadać wpisanego opiekuna prawnego grobu, który za zgodą wszystkich uprawnionych i po dokonaniu opłat staje się dysponentem grobu. To do niego od tej pory należy załatwianie wszystkich spraw związanych z grobem. W myśl ustawy groby bez opiekuna prawnego są własnością cmentarza, którego zarządca decyduje o jego likwidacji. Proszę zatem wszystkich parafian o uregulowanie tej sprawy i zgłoszenie w biurze parafialnym oraz dokonanie wpisu w księdze cmentarnej. Dotyczy to również osób, które zarezerwowały miejsce dla siebie.

Zauważa się nagminne łamanie przepisów dotyczących wymiarów grobów, ścieżek pomiędzy grobami i przede wszystkim bezprawne nadużycia w układaniu kostki brukowej wokół grobów oraz stawianie nielegalnie ławek przy grobach. Wymiary grobów określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku w § 10. Dalej podaje § 11 w punkcie 5: „Dopuszcza się tworzenie zbiorowych grobów ziemnych lub murowanych, których minimalna długość dla grobów ziemnych wynosi 2,0 m, dla grobów murowanych – 2,2 m, a szerokość jest wielokrotnością szerokości określonych w ust. 3 i 4. Czyli nie więcej niż 180 cm.

Rozporządzenia to w §  13 podaje:

 1. Pomiędzy grobami powinno być zapewnione przejście o szerokości co najmniej 0,5 m.

 2. Przejścia między grobami mogą być zagospodarowane wyłącznie za zgodą zarządcy cmentarza oraz na warunkach przez niego określonych.

Rozporządzenia Ministra infrastruktury w § 14 stanowi również, że “na grobach można budować i utrzymywać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.

Tak wiec jako prawny administrator parafia jest zobowiązana przypomnieć i podąć do wiadomości wszystkim przepis prawny: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze,  groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków,  Dz.U. 2008 nr 48 poz. 284, § 10, § 11, §  13 i § 14.

Zauważa się nielegalne budowanie nagrobków bez pozwolenia. Dotyczy to również już upomnianych właścicieli zakładów kamieniarskich z naszej okolicy, którzy nie respektują prawa państwowego obowiązującego również na naszych cmentarzach parafialnych. Na stronie internetowej parafii zamieszczony jest od lat Regulamin Cmentarza i podane są tam wielkości, które musza być zachowane. Szanujmy siebie nawzajem i starajmy się respektować prawo państwowe, które obowiązuje nas wszystkich. Art. 18 Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2017 r. poz. 912) zaznacza wyraźnie, ze naruszenie przepisów o chowaniu zmarłych jest wykroczeniem, za które można zostać ukaranym grzywną do 5 tys. złotych lub karą aresztu.

 

Przypominamy o odnowieniu prolongaty tzw. „pokładnego” za osoby, które zmarły w 2000 roku, jak również wcześniejszych latach, jeśli jeszcze nie dokonano prolongaty na kolejne 20 lat zgodnie z Ustawą z dnia 31 stycznia 1959 roku “O cmentarzach i chowaniu zmarłych”.  Więcej w zakładce CMENTARZ – “Prolongaty