Parafia w Siedlimowie
Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Michała Archanioła w Siedlimowie

Msze święte niedzielne:

Siedlimowo

8.00, 12.00

Jeziora Wielkie

10.00

30. minut przed każdą Mszą okazja do spowiedzi

Kancelaria parafialna czynna:

zawsze po Mszy św. wieczornej

Kościół Siedlimowo
Kościół Parafialny pw. św. Michała Archanioła w Siedlimowie
Kościół Jeziora Wielkie
Kościół Filialny pw. NMP Królowej Polski w Jeziorach Wielkich
Kościół Siedlimowo
Kościół Parafialny pw. św. Michała Archanioła w Siedlimowie
Kościół Jeziora Wielkie
Kościół Filialny pw. NMP Królowej Polski w Jeziorach Wielkich

ANEKS DO REGULAMINU CMENTARZA
Parafii św. Michała Archanioła Siedlimowie i Jeziorach Wielkich

  A. OPŁATY

I. Opłaty tzw. pokładne i prolongacyjne na kolejne lata wymienione w § 3 wnosi się na okres 20 lat w ustalonej kwocie:
a. za każdą osobę pochowaną w grobie ziemnym – 500 zł
b. za każdą osobę pochowaną w grobie murowanym /grobowcu/ pojedyńczym – 1400 zł.
c. za  każdą osobę pochowaną w grobie rodzinnym /grobowcu/ – 1400 zł.
d. za każde dziecko do lat 6 pochowane w grobie lub grobowcu – 250 zł.

II. Opłata za ustawienie nowego lub wymianę starego nagrobka pobiera się odpowiednio za:

a. pomnik pojedynczy 80 cm x  180 cm (800 zł)
b. pomnik podwójny  –  160 cm x 180 cm (1200 zł)
c. pomnik grobowca pojedynczy 100 cm x 220 cm (1300 zł)
d. pomnik grobowca podwójny 200 cm x 220 cm (1300 zł)
e. pomnik tzw.  półtorak – 120 cm x  180 cm (1000 zł)

Całość uzależniona jest też od wartości i wielkości stawianego nagrobka.

III. Opłata za czynności terenowo prawne od nowych mogił (UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA GRZEBALNEGO):

a. prawo do mogiły pojedynczej ziemnej – 500 zł;
b. prawo do mogiły podwójnej ziemnej – 900 zł;
c. prawo do wybudowania grobu murowanego pojedynczego – 1600 zł;
d. prawo do wybudowania grobowca podwójnego – 1600 zł.

IV. Przy uiszczaniu opłat pogrzebowo–cmentarnych pobiera się jednorazową wpłatę na poczet wywozu śmieci popogrzebowych w wysokości 100 zł

V. Inne czynnosci administracyjne (wymiana kostki brukowej, chodnika, montaż/ demontaż oraz renowacja starego nagrobka – 250 zl.

B. WNIOSKI

1. WNIOSEK O ZGODĘ NA USTAWIENIE LUB WYMIANĘ NAGROBKA

 

SIEDLIMOWO, dnia …………………………………………

 

WNIOSEK O ZGODĘ NA USTAWIENIE / WYMIANĘ NAGROBKA*

Proszę o zezwolenie na ustawienie / wymianę nagrobka zgodnie z załączonym projektem dla:

Śp. ………………………………………………………………………………………..
ur. ……………………………………………………………
zm. ……………………………………………………………

Pochowanego na miejscowym cmentarzu parafialnym w Siedlimowie / Jeziorach Wielkich*. Wykonawcą ustawienia / wymiany* nagrobka będzie:

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa i adres siedziby wykonawcy

Ponadto oświadczam, że jestem uprawnionym do dysponowania grobem i zobowiązuję się do usunięcia betonowych pozostałości po ustawieniu lub do usunięcie starych elementów po jego wymianie.

Przyjmuję także do wiadomości, że ustawienie nagrobka niezgodnego z niniejszym pozwoleniem spowoduje unieważnienie zgody i demontaż nagrobka na koszt zamawiającego.

Zarząd Cmentarza nie bierze odpowiedzialności za kradzież lub dewastację nagrobków. Nagrobek można ubezpieczyć we własnym zakresie od kradzieży i dewastacji w firmie ubezpieczeniowej.

…………………………………………………………………….
Czytelny podpis

 

 

Wyrażam zgodę na postawienie nagrobka dla śp. …………………………………………………………. według ustalonego projektu.

 

……………………………………………………………………

podpis proboszcza i pieczęć parafii

 

2. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY NAGROBKA

 

SIEDLIMOWO, dnia …………………………………

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY NAGROBKA

 

Niniejszym jako wykonawca zobowiązuję się:

  1. Do wykonania nagrobku według projektu zatwierdzonego przez Zarządcę Cmentarza.
  2. Do zgłoszenia terminu rozpoczęcia prac oraz ich zakończenia, a także do uczestniczenia wraz z Zarządcą Cmentarza w odbiorze technicznym.
  3. Do zgłoszenia Zarządcy Cmentarza zauważonych uszkodzeń grobów sąsiednich przed rozpoczęciem wykonania zlecenia ustawienia / wymiany * nagrobka.
  4. Do korekty wszelkich prac wykonanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem.
  5. Do naprawienia szkód powstałych na cmentarzu podczas stawiania nagrobka lub wobec osób trzecich w trakcie realizacji zlecenia.
    Przyjmuję do wiadomości, że niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku zgłoszenia zakończenia prac i uczestniczenia w odbiorze technicznym może skutkować zakazem realizacji innych zleceń na terenie cmentarza parafialnego oraz powstaniem odpowiedzialności na zasadach przewidzianych przepisami prawa cywilnego.

 

…………………………………………………………….
podpis i pieczęć wykonawcy

 

 

Załączniki:

  1. Rysunek nagrobka.

 

3 . ODBIÓR TECHNICZNY

 

SIEDLIMOWO, dnia ……………………….

 

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO

W dniu …………………… dokonano odbioru technicznego wykonania nagrobka wg w/w zlecenia. Zlecenie wykonano (nie)* zgodnie z zatwierdzonym projektem. Uwagi:
…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

…………………………………………………………                                                           ………………………………………………….

podpis i pieczątka wykonawcy                                                                              podpis ks. proboszcza i pieczęć parafii

 

 

 

Zrzeczenie się prawa do dysponowania grobem przez dotychczasowego dysponenta.

 

Siedlimowo, dnia …………………………………

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..
imię i nazwisko, adres, telefon

 

Proboszcz Parafii św. Michała Archanioła w Siedlimowie

 

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że zrzekam się prawa dysponowania grobem śp. ……………………………………………………………………………………. na cmentarzu w …………………………………………………. , należącym do Parafii św. Michała Archanioła w Siedlimowie i wyrażam zgodę, aby nowym dysponentem została Parafia jako Administrator cmentarza. Nie zamierzam ponawiać prolongaty, zatem zrzekam się wszelkich praw osobistych i majątkowych do w/w grobu oraz zobowiązuję się do usunięcia betonowych pozostałości starych elementów nagrobka w terminie nie dłuższym jak 14 dni od zrzeczenia się prawa do dysponowania grobem.

Jednocześnie oświadczam, że ponoszę wszelką odpowiedzialność wobec rodziny dysponenta oraz rodziny osób pochowanych w w/w grobie oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów zarządzania cmentarzem.

 

 

…………………………………………………..                                                                           ………………………………………………….
podpis dysponenta                                                                                                               podpis i pieczęć proboszcza