Parafia w Siedlimowie
Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Michała Archanioła w Siedlimowie

Msze święte niedzielne:

Siedlimowo

8.00, 12.00

Jeziora Wielkie

10.00

30. minut przed każdą Mszą okazja do spowiedzi

Kancelaria parafialna czynna:

zawsze po Mszy św. wieczornej

Kościół Siedlimowo
Kościół Parafialny pw. św. Michała Archanioła w Siedlimowie
Kościół Jeziora Wielkie
Kościół Filialny pw. NMP Królowej Polski w Jeziorach Wielkich
Kościół Siedlimowo
Kościół Parafialny pw. św. Michała Archanioła w Siedlimowie
Kościół Jeziora Wielkie
Kościół Filialny pw. NMP Królowej Polski w Jeziorach Wielkich

Od 18 lutego do 21 lutego 2021 od czwartku do niedzieli pragniemy przeżyć nasze rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi ks. Wojciech Orzechowski. Nauka rekolekcyjna na każdej Mszy świętej. Dodatkowo w czwartek w JW. a w piątek w Siedlimowie Droga Krzyżowa, na którą w tym tygodniu szczególnie zapraszam kandydatów do bierzmowania.

 

Przygotowanie do Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

Od 1 grudnia 2019 rozpoczynamy nasze przygotowanie do Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej Archidiecezji i Parafii. W ramach naszego przygotowania pragniemy jako Parafia – od 1 grudnia 2019 aż do dnia nawiedzenia Obrazu Jasnogórskiej Pani w naszej Parafii to jest do 13/14 MAJA 2021 roku -CODZIENNIE odmawiać w tej intencji RÓŻANIEC ŚWIĘTY.

ZAPRASZAMY DO CZYNNEGO UDZIAŁU

Odpust ku czci  Świętego Michała Archanioła

Zapraszamy serdecznie na Uroczystości Odpustowe ku czci  Świętego Michała Archanioła głównego patrona naszej parafii. Msza Święta Odpustowa zostanie odprawiona o godzinie 12.00 w kościele parafialnym. Głównym celebransem będzie ks. Kanonik Roman Jakubowski, który wygłosi również Słowo Boże. Po Mszy św. procesja Eucharystyczna wokół Kościoła.

Na sumę odpustową zapraszamy poczty sztandarowe, dzieci sypiące kwiaty. Do niesienia baldachimu w czasie procesji prosimy panów lub  strażaków.

Zachęcamy do spowiedzi z okazji odpustu, bo jest to jeden z warunków koniecznych, aby zyskać odpust zupełny w święto patrona parafii i ofiarować go za zmarłych albo w innej intencji, także własnej.

Czym tak naprawdę jest odpust?

W związku z uroczystością odpustową powstaje pytanie, czy odpust parafialny to tylko ta oprawa zewnętrzna, piękne kwiaty, porządek? Otóż trzeba nam katolikom przypomnieć, czym jest odpust, jakie jest jego znaczenie? Z okazji święta patronalnego, można w kościele parafialnym zyskać tzw. odpust zupełny, ale rzadko kiedy zyskuje ktoś odpust, a już prawie nigdy nie praktykuje się tego wspólnie. Pozostała tylko nazwa święta Patrona kościoła: odpust. Odpust – bez odpustu. Wierni przeważnie nie wiedzą jakie są warunki zyskania odpustu, jak to praktycznie zrobić, jak wzbudzić intencję, na czym polega tzw. dzieło odpustowe itp. Wierni widzą też kapłanów przyjeżdżających na „odpust”, ale nie zawsze widzą ich wszystkich w kościele, przyjeżdżają z dekanatu i okolicy na obiad, i to wszystko. Czym więc ma być dla nas odpust? Zarówno Katechizm Kościoła Katolickiego (1471-1479), wyjaśniających naukę Kościoła dotyczącą odpustów, jak i Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983r. w kanonach 992-997, określających istotę odpustu, odwołują się do Konstytucji apostolskiej papieża Pawła VI o odpustach Indulgentiarum doctrina. Czytamy w niej m.in. że: „Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca Chrystusa i świętych”.

Kto może zyskać odpust i jakie są warunki?

Z treści kan. 994 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku wynika że: „każdy wierny może uzyskać odpust; dany odpust może być ofiarowany dla siebie samego lub na sposób wstawiennictwa za zmarłych”.

Uzyskanie odpustu zależy jednak od wypełnienia określonych warunków, albowiem nie wystarczy, aby wierny w dniu święta patronalnego parafii nawiedził kościół, odmówił wskazaną modlitwę i w ten sposób bez większego wysiłku i zaangażowania, uzyskał „automatycznie” odpust. Skuteczność odpustów zależy od wewnętrznej dyspozycji przyjmującego i wymaga wewnętrznej przemiany oczyszczającej. Darowanie kar doczesnych, jak w ogóle odpuszczenie grzechów nie może się dokonać bez zerwania z grzechem, bez pokutnego usposobienia. Przy uzyskaniu odpustów zupełnych muszą być spełnione następujące warunki:

– spowiedź sakramentalna,

– Komunia eucharystyczna,

– modlitwa według intencji Ojca świętego,

– wyzbycie się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet lekkiego.

 

Czym jest odpust cząstkowy?

Oprócz odpustu zupełnego istnieją w praktyce Kościoła, również odpusty cząstkowe. Kan. 993, KPK 1983 podaje nam, iż „odpust jest cząstkowy albo zupełny, zależnie od tego, czy uwalnia od kary doczesnej za grzechy w części lub w całości”. Penitencjaria Apostolska podkreśla możliwość zyskania odpustu cząstkowego poprzez trzy ogólne formy. Odpustu cząstkowego może więc uzyskać wierny:

– który w wykonywaniu swoich obowiązków i znoszeniu przeciwności życiowych, skierowuje swoją myśl z pokorną ufnością do Boga, dołączając – choćby tylko wewnętrznie – jakieś pobożne wezwanie,

– który kierując się duchem wiary zaofiaruje sam siebie albo przeznaczy swoje dobra w duchu miłosierdzia, na służbę braciom znajdujących się w potrzebie,

– który w duchu pokuty powstrzyma się dobrowolnie od rzeczy godziwej i miłej dla niego.

Penitencjaria Apostolska sporządziła ponadto wykaz szczegółowych nadań odpustów związanych z poszczególnymi modlitwami lub pobożnymi czynami.

Odpust – DAR od BOGA

Zastanówmy się nad tym jak przeżywamy odpust w parafii. A może jest to odpust – bez odpustu!? Jest to wspaniały dar od Boga – możliwość zyskiwania odpustów – dla siebie, bądź dla zmarłych, którzy w czyśćcu dopełniają zadośćuczynienia za popełnione przez siebie grzechy, by dojść do doskonałej miłości. Odpust jest więc częściowym lub całkowitym uleczeniem ran będących skutkiem grzechu, jest to oczyszczenie ludzkiego „ja” z tego wszystkiego, co nie pozwala człowiekowi na pełną wspólnotę z Bogiem. Dlatego często korzystajmy z tego Bożego Miłosierdzia bo przecież każdy z nas jest odpowiedzialny przed Bogiem o zbawienie własne i bliskich.

 

ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKĘ

15 września 2019 organizujemy pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu i Górki Klasztornej. Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu k. Piły otrzyma tytuł bazyliki mniejszej. Taka jest decyzja Stolicy Apostolskiej.

To tytuł honorowy przyznany temu kościołowi ze względu na piękną architekturę i wystrój, od wieków trwający kult Matki Bożej i jego szczególnie znaczenie w diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej.

Co ten tytuł oznacza? “Niektórym ludziom nadaje się tytuły jak np. doktora honoris causa czy Sprawiedliwego wśród Narodów Świata po to, żeby powiedzieć, że ta osoba jest kimś szczególnym i zajmuje wyjątkowe miejsce w świecie. Podobnie tytuły nadaje się kościołom i takim tytułem jest tytuł bazyliki”- wyjaśnia ks. dr Jarosław Kwiecień, ceremoniarz katedralny i wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie.

W katolickiej wierze są cztery największe kościoły, które noszą tytuł bazyliki większej i są to rzymskie świątynie: Bazylika św. Jana na Lateranie, Bazylika św. Piotra, Bazylika Matki Bożej Większej i Bazylika św. Pawła za Murami. “Każdy inny ważny kościół na świecie nosi tytuł bazyliki mniejszej, żeby podkreślić, że jest ważny, ale nie tak jak te cztery świątynie zwane bazylikami większymi”- dodaje ks. Kwiecień.

Ważna jest architektura i wystrój wnętrza świątyni, która pretenduje to tytułu bazyliki mniejszej, stąd we wniosku, składanym przez naszą diecezję, by taki tytuł został kościołowi w Skrzatuszu przyznany, trzeba było przedstawić sporo dokumentów, opisujących kościół i parafię.
“Musieliśmy przedłożyć siedemnaście stron opisu, włącznie z odpowiedziami na pytania: kto, kiedy z czego uczynił ołtarz, ambonkę, ławki, chrzcielnicę? Trzeba było podać wymiary kościoła oraz ile  mszy jest w niedzielę i ilu księży oraz ministrantów służy w parafii”- wyjaśnia ks. Kwiecień.

Obecnie w skrzatuskim sanktuarium organizowane są liczne pielgrzymki, spotkania młodzieży i rekolekcje.

Zapraszamy całą naszą wspólnotę parafialną do wspólnego dziękowania za plony ziemi – Dożynki Parafialne – które odbędą się 25 sierpnia 2019 roku w Siedlimowie o godz. 12.00.

 

Misje Święte w naszej Parafii-  05-09.05.2019

„Jeśli tylko wierzysz. Z Bogiem wszystko jest możliwe.”

PROGRAM PONIŻEJ….

 

Po cą są Misje Święte i czym się różnią od zwykłych rekolekcji?

 
Misje święte są szczególnym rodzajem otwartych rekolekcji. W parafii przeprowadza się je zazwyczaj co dziesięć lat. W naszej parafii ostatni raz takie Misje Święte były w 1996 roku. To bardzo odległy czas, dlatego to wyjątkowy czas szukania i poznawania Boga, odkrywania Jego miłości, otwierania przed Nim swego serca i rozpoznawania Jego woli w swoim życiu.
 
To czas myślenia i refleksji, a niejednokrotnie rozrachunku z własnym sumieniem w obliczu prawdy o miłosierdziu Boga względem człowieka, względem mnie samego. To wreszcie czas naprawiania relacji z ludźmi, z którymi żyjemy, pracujemy, których kochamy i których nie akceptujemy, osób bliższych i dalszych naszemu sercu.

Misje to czas uświadomienia sobie, że jesteśmy kochani przez Boga, że On w swej niezmierzonej miłości posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który na Krzyżu oddał swoje życie za każdego z nas, i że Jezus zmartwychwstał, abyśmy na mogli na wieki z Nim przebywać w Jego królestwie.

Misje to czas odkrywania, że Jezus Chrystus przywrócił nam życie, wolność i godność dzieci Bożych przez swą ofiarę Krzyża, dał umocnienie pochodzące od Ducha Świętego, który udziela nam potrzebnych łask i darów.

Misje to czas rodzenia się wdzięczności i tęsknoty za dobrym Bogiem, zwłaszcza w obliczu uświadomienia sobie swojej grzeszności i małości. To czas nawrócenia czyli do powrotu do Boga, zarówno tych osób, które uważają się za gorliwych chrześcijan, jak i tych, którzy prowadzą życie z dala od  Boga. Jest to więc czas uznania swoich win i wyznania grzechów, ale przede wszystkim czas powtórzenia za św. Pawłem i przyjęcia za swoje zdania, że Jezus jest Panem. To czas wyboru Boga jako swojego Pana i Zbawiciela, oddania Mu swojego życia, pójścia za Nim.

Misje to czas modlitwy i sakramentów świętych: zwłaszcza pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Właśnie we wspólnocie Kościoła Pan Bóg daje nam dobre środowisko dla wzrostu wiary. Dlatego możemy razem dziękować Mu za otrzymane dary i doświadczenia, te dobre i te trudne, przepraszać Go za wszelkie przewinienia i wstawiać się za sobą nawzajem, możemy prosić o Jego obecność w naszym życiu, o prowadzenie, o wszelkie potrzebne łaski dla nas samych i dla współbraci.

Misje to nie tylko czas wzrastania w wierze praktykujących wiernych, to przede wszystkim czas odzyskania wiary dla wątpiących i odrzucających Boga, dla tych, którzy z powodu różnych doświadczeń stracili sens wiary,którzy wprost nie uważają się już za członków Kościoła, którzy lękają się przyznać do Boga ze względu na środowisko, w którym żyją i pracują, którzy pragną nawrócenia, ale brak im sił, aby zaufać Bożemu miłosierdziu. To czas dla tych, którzy szukają swojego miejsca także wśród ludzi i być może pragną wspólnie podjąć wysiłek trwania we wspólnocie.

Misje to czas dawania świadectwa. Księża, misjonarze, osoby świeckie prowadzące nauki, rozważania i modlitwy misyjne to ludzie doświadczeni w wierze, ludzie, którzy doznali miłości Boga często w skrajnie trudnych sytuacjach życiowych. Pragną oni teraz zaświadczyć o tym, czego Bóg dokonał w ich życiu, jak prowadził ich do wolności w podejmowaniu decyzji, jak wyzwalał z różnych uzależnień , jak leczył choroby duszy i ciała. I jak nadal to wszystko czyni. Opowiedzą o wierze, nadziei i miłości, płynących z raz podjętej i wciąż ponawianej decyzji, że Jezus jest Panem ich życia i ich jedynym Zbawicielem.

Misje to szansa odnowy Twojego życia!

Jeśli szukasz miłości i akceptacji, Bóg ci je da.

Jeśli tkwisz w samotności, lęku i rozpaczy, Bóg Cię uleczy.

Jeśli szukasz sensu życia, Bóg ci go wskaże.

Zaufaj Mu!

Przyjdź, rozpoznaj Boga – On jest…

 

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH

Niedziela 5.05. Eucharystia –  źródłem obfitego życia.

Wprowadzenie w Misje – Nauka na każdej Mszy świętej.

15.00 Poświęcenie krzyża i modlitwa w intencji misji – Wola Kożuszkowa

17.00 Jeziora Wielkie – nabożeństwo majowe z Apelem Jasnogórskim

18.30 Siedlimowo – nabożeństwo majowe z Apelem Jasnogórskim

Poniedziałek 6.05.  Chrzest  – obmyci w czystym źródle.

10.00 Spotkanie dzieci klas 1-4 szkoły podstawowej w kościele. Jeziora Wielkie

11.00 Spotkanie dzieci klas 5-8 szkoły podstawowej w kościele. Jeziora Wielkie

16.30 Siedlimowo – nabożeństwo majowe

17.00 Siedlimowo – Msza św. z nauką i odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych

[ przynosimy świece].

18.00 Jeziora Wielkie – nabożeństwo majowe

18.30 Jeziora Wielkie – Msza św. z nauką i odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych

[przynosimy świece].

Wtorek 7.05.   Miłość – źródłem doskonałego małżeństwa.

10.00 Spotkanie dzieci klas 1-4 szkoły Podstawowej – Jeziora Wielkie w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji

11.00 Spotkanie dzieci klas 5-8 szkoły Podstawowej – Jeziora Wielkie w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji

16.30 Jeziora Wielkie – nabożeństwo majowe

17.00 Jeziora Wielkie – Msza św. z nauką  – odnowienie przysięgi małżeńskiej

18.00 Siedlimowo – nabożeństwo majowe

18.30 Siedlimowo – Msza św. z nauką i odnowieniem przysięgi małżeńskiej

Środa 8.05. Dzień przebłagania; Spowiedź – źródłem miłosierdzia.

10.00 Odwiedziny chorych parafii z sakramentem uzdrowienia

16.30 Siedlimowo- spowiedź święta i nabożeństwo majowe

17.00 Siedlimowo – Msza św. z nauką

18.00 Jeziora Wielkie – spowiedź święta i nabożeństwo majowe

18.30 Jeziora Wielkie  – Msza św. z nauką

20.00 Spotkanie bierzmowanych i kandydatów – Siedlimowo w Kościele

Czwartek 9.05. Dzień Wspólnoty;  Parafia – źródło obecności Boga.

11.00 Spotkanie wspólnoty Żywego Różańca – Siedlimowo; przy plebanii

16.30 Jeziora Wielkie – nabożeństwo majowe

17.00 Jeziora Wielkie – Msza św. i poświęcenie krzyża – zakończenie misji

18.00 Siedlimowo – nabożeństwo majowe

18.30 Siedlimowo – Msza św. i poświęcenie krzyża – zakończenie misji

 

Panie Boże, dziękujemy Tobie, że pragniesz zbawienia każdego człowieka. Prosimy Ciebie o błogosławieństwo na czas Misji Świętych. Spraw łaskawie, abyśmy uznali w Chrystusie najwyższą prawdę, jedyną drogę, najgłębszy sens i radość życia. Oby w naszej parafii nie było nikogo, kto pozostałby głuchy na Jego Słowo i oporny na działanie Jego miłości i łaski. Niech Misje Święte przyniosą każdemu z nas największy skarb, którego świat dać nie może: wiarę i pokój sumienia . Niech  rodzinom przyniesie miłość i zgodę, parafii jedność i świętość, gospodarstwom nowe błogosławieństwa. Maryjo, nasza Matko i Królowo, powierzamy Ci w tym czasie wszystkich chorych, bezrobotnych i zagubionych duchowo. Oddajemy ci Kapłanów i prosimy, abyś się nimi posługiwała dla zbawienia dusz  naszych. Amen.

 

Co mogę zrobić dla misji?

Misje to czas szczególnego działania w naszej parafii Jezusa Chrystusa. To On będzie tu obecny także w posłudze misjonarza. Jednak bardzo ważne jest również to, abyśmy również my uczynili wysiłek. Co zatem możemy zrobić dla misji parafialnych?

– modlić się
To bardzo ważne, abyśmy się modlili w ich intencji: indywidualnie, wspólnie w domu całą rodziną, w czasie nabożeństw. W Wielkim Poście podejmujmy wyrzeczenia w ich intencji. Ci z nas, którzy niosą krzyż choroby i cierpienia niech je ofiarują w intencji misji.
– mówić o nich wszystkim
Są takie sytuacje, kiedy człowiek zamyka się na Boga. Bóg staje się dla niego kimś obojętnym. Chrystus jednak chce przyjść do każdego człowieka. Mówmy zatem o misjach domownikom, znajomym, sąsiadom i zachęcajmy się nawzajem do wzięcia w nich udziału, budujmy klimat przychylny dla misji.
– pomóc w przygotowaniach.
Przygotowanie rozmaitych rzeczy i spraw, które pomogą nam lepiej przeżyć spotkanie z Jezusem w czasie misji parafialnych wymaga sporo wysiłku. Wspierajmy w tym dziele proboszcza.
– zaangażować się w nie osobiście
Zaplanujmy sobie czas tak, aby można było wziąć udział w jak największej liczbie spotkań. Nie organizujmy w tym czasie innych spotkań, imprez czy prac. Kiedy misje się już rozpoczną, starajmy się wyciszyć, odłóżmy obowiązki i prace, które możemy wykonać w innym czasie. Więcej czasu poświęćmy na modlitwę, na refleksję nad swoim życiem, bierzmy czynny udział w Mszach św. i nabożeństwach misyjnych, dajmy Bogu możliwość, aby przez Swoje Słowo kształtował nasze życie.