Parafia w Siedlimowie
Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Michała Archanioła w Siedlimowie

Msze święte niedzielne:

Siedlimowo

8.00, 12.00

Jeziora Wielkie

10.00

30. minut przed każdą Mszą okazja do spowiedzi

Kancelaria parafialna czynna:

zawsze po Mszy św. wieczornej

Kościół Siedlimowo
Kościół Parafialny pw. św. Michała Archanioła w Siedlimowie
Kościół Jeziora Wielkie
Kościół Filialny pw. NMP Królowej Polski w Jeziorach Wielkich
Kościół Siedlimowo
Kościół Parafialny pw. św. Michała Archanioła w Siedlimowie
Kościół Jeziora Wielkie
Kościół Filialny pw. NMP Królowej Polski w Jeziorach Wielkich

REGULAMIN CMENTARZA WYZNANIOWEGO

Parafii św. Michała Archanioła w Siedlimowie i Jeziorach Wielkich

 

Na podstawie art. 2 i art. 45 ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. nr 29 poz. 1542 z późn. zm./ w związku z art. 8 ust. 3 art. 23 i art. 24 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. /Dz. U. nr 51 poz. 318/ stanowi się, co następuje:

§ 1

Cmentarzem w Siedlimowie i Jeziorach Wielkich jest cmentarzem wyznaniowym i stanowi własność rzymskokatolickiej parafii, którym administruje Proboszcz Parafii św. Michała Archanioła w Siedlimowie.

§ 2

Cmentarz grzebalny jest miejscem poświęconym. To miejsce ciszy i modlitwy. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.

§ 3

Na cmentarzu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. /Dz. U. nr 48 poz. 284/ urządza się:

a. groby ziemne – dół w ziemi, do którego się składa trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje ziemią;
b. groby murowane tzw. grobowce pojedyncze – dół, w którym boki są murowane w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę;
c. groby rodzinne /grobowce podwójne lub większe/ – grób murowany w ziemi przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn;
d. groby ziemne dla dzieci – dół w ziemi, do którego się składa trumnę ze zwłokami dzieci do lat 6.

§ 4

Na cmentarzu stosuje się opłaty:

a. za miejsca grzebalne
b. za czynności terenowo prawne od nowych mogił;
c. za postawienie nowego pomnika,
d. za zarezerwowanie miejsca na grób,
e. za pokładne i prolongowanie pokładnego od każdej osoby.

§ 5

1. Opłaty za pochowane osoby i prolongowanie jej wymienione w § 3 wnosi się na okres 20 lat w ustalonej kwocie a zamieszczonej w aneksie.
2. Opłaty nie podlegają zwrotowi.
3. W przypadku dochowania do istniejącego grobu lub miejsca rezerwowego pobiera się opłatę uzupełniającą do pełnych 20 lat.
4. Przedłużenie umowy na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty 20-letniej (w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty).
5. Opóźnienie we wniesieniu kolejnej opłaty 20-letniej nie może przekroczyć 1-go roku.
6. W przypadku nie uiszczenia opłaty 20-letniej w terminach określonych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu grób kwalifikuje się do likwidacji, co jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. O cmentarzach i chowaniu zmarłych – Dz. U. 1959 Nr 11 poz. 62). Brak przedłużenia administrator cmentarza traktuje jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu i ma prawo zlikwidować grób oraz użyć do nowego pochówku.
7. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie lub tablicy ogłoszeń przy kościele na co najmniej 3 miesiące przed terminem jego likwidacji. Bądź zawiadomieniem listownym osób zainteresowanych.
8. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

§ 6

1. Grób ziemny zwykły nie może być użyty do ponownego pochowania w nim zwłok przed upływem 20 lat.
2. Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego, spoczywającego w tym grobie. W pierwszej kolejności pozostały małżonek lub małżonka, dzieci, dalsi krewni.
3. Dysponentem nowo wybudowanego grobu rodzinnego (grobowca), przeznaczonego do pochowania więcej niż jednej osoby, jest osoba, która poniosła nakłady na jego wybudowanie i uiściła należną opłatę cmentarną.

§ 7

1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

a. na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
b. na zarządzenie prokuratora lub sądu.
c. na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie przeznaczenia terenu cmentarnego na inny cel, z zachowaniem stosownych przepisów prawa kościelnego i państwowego.

2. Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna zasadniczo od 16 października do 15 kwietnia i przeprowadzana winna być we wczesnych godzinach rannych.
3. O zamierzonej ekshumacji należy zawiadomić powiatowego inspektora sanitarnego, który wykonuje nadzór nad ekshumacją. Inspektor sanitarny może dopuścić dokonanie ekshumacji w innym czasie niż wskazany powyżej.
4. Ekshumacja zwłok i szczątków nie może odbywać się bez wiedzy zarządzającego cmentarzem, który otrzyma wcześniej stosowną decyzję i pozwolenie kompetentnego organu na piśmie.
5. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne (wg wykazu ustalonego przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej) nie mogą być ekshumowane przed upływem 2. lat od dnia zgonu (nie dotyczy to zarządzenia prokuratora lub sądu).
6. Wraz z dokonaniem ekshumacji następuje utrata prawa do dotychczasowego miejsca pochówku bez zwrotu ze strony parafii pokładanego lub prolongaty za 20-letni okres, który jeszcze nie upłynął od dnia dokonania wpłaty.

§ 8

Miejsca rezerwowe, przeznaczone do pochowania zwłok określonej osoby, w przypadku pochowania jej w innym grobie, przechodzą do dyspozycji zarządcy cmentarza, bez względu na uiszczoną opłatę.

§ 9

Pochówki może wykonywać tylko ta osoba lub firma, która uzyskała zgodę zarządcy cmentarza.

§ 10

Załatwianie spraw związanych z działalnością cmentarza lub pracami wykonywanymi na cmentarzu odbywa się w biurze parafialnym.

 § 11

Należy uzyskać zgodę Administratora Cmentarza na:

a. postawienie lub wymianę każdego nagrobka i wszelkie prace wykonane przez kamieniarza (należy pobrać: Wniosek o zgodę na ustawienie lub wymianę nagrobka oraz Oświadczenie wykonawcy nagrobka),
b. wjazd pojazdów mechanicznych na teren cmentarza,
c. montowanie ławek,
d. sadzenie drzew i krzewów przy grobach i układanie kostki brukowej przy grobach.

§ 12

Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu przez osobę zainteresowaną wymaganych dokumentów, w tym przede wszystkim odpisu karty zgonu.

§ 13

1. Wszelkie prace remontowo-budowlane np.: wymiana pomników, remont już istniejących, wylewanie lub układanie chodniczków na cmentarzu mogą być prowadzone tylko w dni powszednie i wymagają zgody administratora.
2. Na wszystkie w/w prace wykonawcy powinni mieć pozwolenie wydane przez Ks. Proboszcza. Wymagane jest przedstawienie szkicu nowego pomnika (w 2 egzemplarzach), z podaniem jego wymiarów oraz treści napisu, który zostanie na nim umieszczony, zachowując ściśle przyjęte wymiary grobów wymienionych w Ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. O cmentarzach i chowaniu zmarłych – Dz. U. 1959 Nr 11 poz. 62 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 roku W sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych (Dz. U. 72.47.299), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury W sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków z dnia 7 marca 2008 roku (Dz. U. Nr 48, poz. 284, §10):

– grób pojedynczy 0,80 x 1,80
– grób podwójny 1,80 x 1,80
– grobowiec pojedynczy 100 x 220
– grobowiec podwójny 200 x 220

3. Prace prowadzone bez zezwolenia uważane są za nielegalne.
4. Elementy starego pomnika należy na własny koszt usunąć z cmentarza. Zabrania się wrzucania tych elementów do cmentarnego śmietnika, bądź ich porzucenia na terenie cmentarza lub przy cmentarzu.

5. Opaska wokół pomnika z każdej strony wykonana z kamieni lub betonu jest NIEDOZWOLONA. Nagrobki, jak i grobowce, nie mogą przekraczać ustawowo ustalonych granic grobu. Nie powinny także utrudniać dostępu do innych grobów.

§ 14

1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

a. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;
b. wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone;
c. wprowadzania zwierząt;
d. samowolnego usuwania krzewów bądź drzew.
e. palenia papierosów

2. Na terenie cmentarza zakazuje się, bez uprzedniego zgłoszenia w biurze parafialnym i uzyskania zgody zarządcy cmentarza, dokonywania następujących czynności:

a. prac kamieniarskich i budowlanych;
b. wjeżdżania pojazdami mechanicznymi;
c. prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej;
d. ustawiania ławek, ogrodzeń;
e. samowolnego sadzenia drzew i krzewów;
f. przenoszenia, niszczenia lub zabierania z cmentarza wszelkich elementów jego wystroju (np. elementów nagrobków, kwiatów, sprzętu do pielęgnacji cmentarza itp.).

§ 15

W wypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu zarządcy cmentarza służą uprawnienia, wynikające z przepisów regulujących poszczególne rodzaje naruszeń.

§ 16

Skargi i wnioski można kierować do zarządcy cmentarza.

§ 17

Dane osobowe, przetwarzane i przechowywane w zbiorze danych Zarządcy, podlegają ochronie w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926) – z wyłączeniem art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 cyt. ustawy.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. O cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 23, poz. 295 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określania, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. 1959, nr 52, poz. 315);  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 roku W sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych (Dz. U. Nr 47, poz. 299 oraz z 2001 roku, Nr 153, poz. 1783), Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 roku w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. 2001, nr 153, poz. 1783) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków z 7 marca 2008 roku., przepisy Kodeksu cywilnego, oraz Kanony Kodeksu Prawa Kanonicznego, Instrukcja Komisji Episkopatu do spraw Sztuki Kościelnej o ochronie cmentarzy.

§ 19

Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej parafii oraz jest do wglądu w biurze parafialnym.

§ 20

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Zarządca Cmentarza Parafii św. Michała Archanioła

w Siedlimowie i Jeziorach Wielkich

Ks. Jacek Pawlak

Proboszcz